Stichting TransFair

Agnes Snellers en Gerard Hilte, oprichters van Transfer Solutions, hebben in 2007 Stichting Transfair opgericht om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen handen en voeten te geven. Ze commiteerden zich om samen gedurende 10 jaar 70.000 euro te schenken aan de stichting. Stichting Transfair tracht door het faciliteren van studiereizen, opleidingen en cursussen, ontwikkelingsprojecten voor kansarmen en het ondersteunen van een leerstoel onderstaande doelstellingen te bereiken…

Doelstellingen

Het verlenen van ondersteuning van kansarme groepen of individuen waarbij educatie in het geding is

Het ondersteunen van projecten die ten doel hebben ICT-onderwijs in algemene zin op een hoger plan te brengen

Voorts al hetgeen met een en ander zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords

Bestuur

Arie Buijs

Voorzitter

Gerard Hilte

Vice-voorzitter

Agnes Snellers

Penningmeester

Betteco de Boer

Bestuurslid

Financieel

Financiële jaarverslagen

ANBI

Stichting TransFair heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De bestuursleden zijn onbezoldigd en mogen niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Lees hier aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen. RSIN: 818272314